ZİRAAT FAKÜLTESİ

LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN BİLGİ PAKETİ

Ziraat Fakültesi, 2006 yılında kurulmuş ve 2008 yılında da eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Fakültemize bağlı Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Tarım Ekonomisi, Biyosistem Mühendisliği, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Zootekni, Tarımsal Biyoteknoloji ve Peyzaj Mimarlığı bölümlerinde lisans ve lisansüstü eğitim ile tarımsal araştırma ve uygulama faaliyetleri yürütülmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav veya yabancı uyruklu öğrenci sınavı sonucunda, o öğretim yılında Üniversitenin fakülte yüksekokul ve meslek yüksekokullarına merkezi yerleştirme sistemi ile kayıt hakkı kazanmış olmak veya ön kayıt sistemi ile öğrenci alınacak birimlerde, o öğretim yılı için geçerli olan puana ve şartlara sahip bulunmak gerekir.

Kazanılan Derece

Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Tarım Ekonomisi, Biyosistem Mühendisliği, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Zootekni, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü için ilgili bölümlerin Lisans Diploması ve Ziraat Mühendisi ünvanı;

Peyzaj Mimarlığı Bölümü için Lisans Diploması ve Peyzaj Mimarı ünvanı kazanılmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil (İngilizce, Almanca ve Fransızca veya Üniversitelerarası Kurul tarafından bunlara eşdeğer sayılan yabancı diller) belgesine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen kurumlardan öğrenci kabul edilebilir. Dikey geçiş sınavından başarılı olan Meslek Yüksek Okulu mezunları da lisans derecesi almak üzere eğitimlerine devam edebilmeleri için kabul edilebilirler. Bu öğrencilerin alacağı dersler ilgili bölüm tarafından daha önce mezun olduğu meslek yüksekokulundan aldığı ve başardığı dersler dikkate alınmak suretiyle belirlenerek intibak yapılır. Fakültemize yatay geçiş ile gelen öğrencilere de intibak hakkı tanınmaktadır. Bunun için Fakültelerdeki Öğrenci İşleri bürosuna müracaat edilmesi gerekmektedir (Dersler harfli not olarak muaf edilip not ortalamasına katılır).

Akademik Ders Programı ve Takvim

Eğitim ve öğretim, yarıyıl veya yıl esasına göre düzenlenir. Eğitim-öğretim dönemleri, yarıyıl uygulayan birimlerde güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl on dört haftadan, bir yıl yirmi sekiz haftadan az olamaz. Resmi tatil günleri ile  yılsonu ve bütünleme sınavlarının yapıldığı günler bu sürenin hesabında dikkate alınmaz.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler aldıkları derslerde dönem içi ve dönem sonu değerlendirmeye tabi tutulurlar. Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin % 40’ı ve yarıyıl sınav puanının da % 60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Ara sınav notu hesaplanırken sınavdan önce öğretim elemanı tarafından ilan edilmiş olmak kaydıyla laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, kısa süreli sınav, staj, iş yeri eğitimi ve benzeri çalışmalardan alınan not o dersin ara sınav notuna katılabilir. Ancak nota etkisi %50 oranını aşmaz. Öğrencinin bir dersten geçebilmesi için yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavından en az 50 puan alması zorunludur. Bu notu alamayan öğrenci, dersin ortalaması ne olursa olsun başarısız sayılır. Kesirli notlar en yakın tam sayıya çevrilir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin lisans programından mezun olabilmeleri için müfredatta var olan toplam en az 240 AKTS kredi dersi birimini başarıyla bitirmesi, genel not ortalamasının 2,0 veya üzerinde olması ve stajlarını başarıyla tamamlaması gerekmektedir.

Muafiyet ve İntibak, Özel Öğrenci, Diploma, Yaz Okulu, Çift Anadal, Yandal, Staj, Uluslararası öğrenci kabul v.b. konularda detaylı bilgiler aşağıdaki e-bağlantısından elde edilebilir.

(http://www.igdir.edu.tr/%C3%B6%C4%9Frenci-i%C5%9Fleri-daire-ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-y%C3%B6nergeler)

Öğrenci Müdabelesi (Ulusal ve Uluslararası) için detaylı bilgilere adresinden ulaşılabilir

(http://www.igdir.edu.tr/d%C4%B1%C5%9F-ili%C5%9Fkiler-koordinat%C3%B6rl%C3%BC%C4%9F%C3%BC)

 

İletişim: Aydın ÇAT – Fakülte Sekreteri,  Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü 76000, Iğdır – Türkiye

 

Tel: 0476 223 4010, eposta: aydin.cat@igdir.edu.tr